Generalforsamling_2010

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt den 14. marts 2010 kl. 13.00Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.


Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggård

Referent: Uffe Nielsen


Ad 2. Formandens beretning

Så tilbage på 2009 og fremhævede:

Bestyrelsen nåede det vi gerne ville i 2009.

Nyt klub tøj – ny medlemstilgang - ny hjemmeside.


Flere af vores sponsorer findes ikke længere, der var usikkerhed om fremtiden, medlemstallet faldt og hjemmesiden kunne vi ikke selv arbejde med.


Vi har fået nyt flot cykel tøj uden sponsorer, men med en holdning til hjertesport og hjerteforeningen. Vi er igen over 50 medlemmer og den nye hjemmeside virker. Det sidste kan vi takke Alex og søn for, som har skabt den fine hjemmeside, vi har nu.


Det vigtigste i dag er at godkende det nye klubnavn: Assentoft Cykelmotion. Som vi havde på dagsorden ved sidste års generalforsamling skal vi ændre navn fordi: I følge vedtægterne hedder vi SIF Cykelklub. På tøj og omtale hedder vi SIF Cykelmotion. Sønderhald Kommune findes ikke mere. SIF bliver forvekslet med Silkeborg.


Vedtægtsændringer skal ifølge vores vedtægter, vedtages over 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.


Igen i år har vi deltaget i flere løb både herhjemme og i udlandet.


Efter mange træningstimer og km i ”eget område” gik den første klub tur igen til Harzen med Tanggaard i spidsen. Det var ikke sommervejr denne gang, men en fin tur alligevel.


Et stort hold deltog i La Marmotte og kom hjem med flotte resultater.


Medlemsskaren er især udvidet ved, at vi har fået yngre medlemmer med.


Afslutningsfesten på Assentoft Kro var godt besøgt med 37 deltagere. Mange koner og kærester var med, og der blev dystet på anden måde end vi er vandt til.


MTB er blevet større i klubben. 7 af de nye medlemmer kører MTB, og det ses tydeligt i weekenden, men også i hverdagen. Vejret har desværre drillet en del denne vinter.


Spinning holdet var også fyldt op i år.


Klubaften den 24. februar i SIF lokalet havde stor deltagelse med 30 fremmødte. Thomas Madsen gennemgik vintercyklen med hensyn til adskillelse, justeringer, gode råd mm.


Alex orienterede om den kommende træning på landevej, HC om MTB og BO om bestilling af klubtøj.


Jørgen Schmidt havde stor fremmøde med sine demoaftner. 70 mand den ene aften og 30 den anden. I år var der inviteret flere klubber sammen.


Formanden sluttede med at takke Alex og søn for hjemmesiden, bestyrelsen for et godt samarbejde og Tanggaard som tovholder på Harzen turene.


Ad 3.

Bo gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger. Der var ca. 43 betalende medlemmer i 2009. Lige nu er vi 54 medlemmer. Det blev vedtaget, at kontingentet skulle sættes op til kr. 250 årligt.


Ad 4.

Der var ingen beretninger i denne omgang.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Det blev vedtaget at ændre vores klubnavn til: Assentoft Cykelmotion


Det blev vedtaget at ændre bestyrelsens sammensætning fra 4 til 5 personer. Der indføres samtidig valgår for bestyrelsesmedlemmerne.


Det blev vedtaget at ændre vedtægterne således, at indkaldelse til generalforsamling ændres fra avis/brev til indkaldelse via vores hjemmeside.


Vedtægtsændringerne behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling, den 28 marts kl.9:30 på P-pladsen foran Assentofthallerne.


Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Palle Konggaard, Alex Madsen og Hans Chr. Sidelmannn var på valg. Alle 3 blev genvalgt. Thomas Madsen blev valgt til 1. suppleant og Thomas Tanggaard blev valgt til 2. suppleant.


Ad 7.

Palle Konggaard blev genvalgt som formand.


Ad 8.

Lars Windolf blev valgt som revisor og Finn Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant.


Ad 9. Eventuelt

Bo orienterede om bestilling af nyt klubtøj.

Der bestilles kun tøj hjem efter behov. Klubben har ikke længere noget lager. Hold øje med deadline på hjemmesiden.


Alex orienterede om træningen i den kommende sæson. Der køres fortsat på et A og et B hold. Hold øje med træningstiderne på vores hjemmeside. Pas på huller i vejen efter en hård vinter. Alex nævnte også muligheden for at forsikre cyklen. Der kommer et link på hjemmesiden.


Der var nogen der muligvis havde en god idé vedrørende et C-hold. Det ser vi frem til.


Thomas Tanggaard orienterede om den kommende Hartzentur, som finder sted fra den 3. til den 6. juni. Der vil blive kørt lange ture fredag og lørdag samt en kort tur søndag. Se i øvrigt hjemmesiden vedrørende arrangementet.


Referent / Uffe